Отдих в БългарияУсловия за ползване

Общи условия за използването на портала

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между уебсайта „otdih.bg”, наричано по-долу Изпълнител, от една страна, и Партньорите нa „otdih.bg”, наричани Възложител, от друга.

Потвърждаването на общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между възложителя и изпълнителя.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Портал - https://otdih.bg/ и всички негови подстраници.

(1) Регистрация и сключване на договор

1.1. Възложителите се регистрират на портала като предоставят данни за името на хотела и/или конкретният обект, който желаят да регистрират, имейл, телефон, адрес и две имена.

1.2. С попълване на онлайн формата възложителят подава заявление за регистрация.

1.3. Изпълнителят разглежда заявлението и по своя преценка регистрира или отказва да регистрира възложителя.

1.4. След одобрена регистрация, изпълнителят създава профил на възложителя на портала.

(2) Предмет на договора

2.1. Изпълнителят предоставя възможност на възложителя да публикува информация за предлаганите от него туристически услуги на портала и/или публикуване на рекламни статии, банери и др. (наричано услугата) по начин и ред, определен в настоящите общи условия срещу възнаграждение.

2.2. Публикуването на информация за предлаганите от възложителя услуги може да бъде платено или безплатно.

(3) Срок на договора

3.1. Договорът влиза в сила на датата, на която е потвърден от изпълнителя и е със срок на действие съгласно направената поръчка.

(4) Цена, ред и срокове за плащане

4.1. За предоставянето на услугите, възложителят се задължава да заплаща индивидуално уговорено възнаграждение или цената за предлагана услуга, публикувана на портала, (наричана по-нататък „цената“ или „Стойността на Договора“).

4.2. Възложителят заплаща на изпълнителя цената по този договор в срок от 14 дни, от датата на одобряването на регистрацията чрез банков превод, кредитна или дебитна карта или EasyPay.

(5) Права и задължения на изпълнителя

5.1. Изпълнителят публикува информация за предлаганите абонаменти и други услуги на портала.

5.2. Изпълнителят се грижи за поддържането на портала и нормалното му функциониране. Изпълнителят не носи отговорност за технически проблеми на портала, върху които няма контрол и не може да отстрани или чието отстраняване би било несъразмерно отежняващо за изпълнителя.

(6) Права и задължения на възложителя

6.1. Възложителят има право да публикува информация за предлаганите от него услуги на портала.

6.2. Обемът от информация в публикуваните обяви зависи от типа на абонамента на възложителя. Абонаментът може да е безплатен или платен.

6.3. Информация за правата, които предоставя безплатния абонамент се публикува на портала.

6.4. Конкретните привилегии за Възложителите, които са поръчали платен абонамент, се публикуват на портала.

6.5. Възложителят е длъжен да плати цената за услугата, ако тя е платена, и да спазва настоящите общи условия.

6.6. Възложителят е длъжен да предостави точна и ясна информация за ползвателите на портала и да не ги въвежда в заблуждение. Възложителят е отговорен за всяка вреда причинена на посетителите на портала вследствие на предлаганите от него услуги. При промяна в информацията, възложителят е длъжен да я обнови незабавно.

6.7. Възложителят е длъжен да даде данните си за контакт на портала.

6.8. Ако предлага туристически услуги, възложителят декларира, че притежава всички изисквани по закон разрешения за упражняване на туристическа дейност и че няма по какъвто и да е начин да нарушава изискванията на българското законодателство.

6.9. Възложителят няма право да използва портала извън неговото предназначение и уговореното в настоящите общи условия.

(7) Реклами

7.1. Възложителят може да публикува в портала рекламна информация под формата на статии, блог или рекламен банер след платена поръчка.

7.2. Изпълнителят не носи отговорност за съдържанието на линкове, които препращат към страници извън портала, включително и за рекламни линкове. Собственикът на посещавания уебсайт носи пълна отговорност спрямо посетителите на портала.

7.3. Всички статии, новини и публикации на портала са чисто информативни, независимо от тематиката им. Изпълнителят не носи отговорност, ако потребител/посетител причини вреди на себе си или трети лица вследствие ползването на портала. Никоя информация на портала не може да се счита за лекарска консултация.

7.4. Възложителят се задължава да не публикува никаква информация, която противоречи на добрите нрави и закона в това число порнографски материали, материали, съдържащи насилие, действия, оскверняващи личността и достойнството и др.

(8) Прекратяване

8.1. Този договор се прекратява: с изтичане на срока на договора; с изпълнението на всички задължения на страните по него; при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; с едномесечно писмено предизвестие към другата страна;

8.2. Договорът може да бъде прекратен: по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; когато спрямо изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните;

8.3. При предсрочно прекратяване на договора изпълнителят задържа платената цена до края на срока на договора.

8.4. Възложителят има право да развали договора, ако няма достъп до услугата повече от 14 поредни дни.

8.5. Изпълнителят има право да развали договора, ако възложителят забави плащането повече от 14 дни, не ползва портала спрямо неговото предназначение или нарушава правилата на настоящите общи условия. При разваляне по тази точка изпълнителят не дължи връщане на заплатената цена.

(9) Конфиденциална информация

9.1. Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се счита за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от изпълнителя.

9.2. С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

9.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална информация, когато: информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните; информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

9.4. В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

9.5. Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни поделения, контролирани от нея, фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

9.6. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

(10) Авторски права

10.1. Страните се съгласяват, на основание закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на изпълнителя, в същия обем, в който биха принадлежали на автора.

10.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че възложителя и/или изпълнителя установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този договор, е нарушено авторско право на трето лице, възложителят се задължава да направи възможно за изпълнителя използването им: чрез промяна на съответния документ или материал; чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени;

10.3. Възложителя уведомява изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, възложителят носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. Изпълнителя привлича възложителя евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по договора.

10.4. Възложителят заплаща на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

(11) Защита на личните данни

11.1. Страните се съгласяват с обработването на всички лични данни, необходими за изпълнението на настоящия договор. Такива лични данни, могат да бъдат имена, телефон, имейл, адрес, име на фирма и др.

11.2. Всяка от страните се ползва с правата си за защита на личните данни съгласно българското и европейското законодателство.

(12) Изменения

12.1. Настоящите общи условия могат да се изменят едностранно от изпълнителя. Възложителят може да се противопостави на измененията като изпрати имейл до изпълнителя в срок от 14 дни, считано от уведомлението за изменението. Ако не се противопостави в този срок, се счита, че възложителят е приел измененията.

12.2. Страните могат да договорят изменение на договора и с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни.

(13) Спасителна клауза

13.1. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

(14) Уведомления

14.1. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена или електронна форма и могат да се предават чрез писмо, по куриер или електронна поща.

14.2. Изпратените между страните съобщения по имейл имат стойността на писмено волеизявление.

14.3. За официален имейл за кореспонденция на възложителя се счита имейлът, с който възложителят се е регистрирал.

14.4. Имейлът за кореспонденция на изпълнителя е service@otdih.bg.

(15) Приложимо право

15.1. Този договор, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

(16) Разрешаване на спорове

16.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

(17) Орган регулиращ дейността

17.1. Органа, регулиращ дейността на „https://otdih.bg/“ е комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

интернет адрес: https://www.cpdp.bg/

телефон: 02/91-53-518

имейл адрес: kzld@cpdp.bg

GPS координати: N 42.668839, E 23.377495

физически адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Otdih.bg не е туристическа агенция или туроператор. Този уебсайт е създаден като информационен портал с цел подпомагане и популяризиране на възможностите за туризъм в България.

Телефоните и останалите методи за комуникация, се намират на страниците на обектите.

За резервации и организация на туристически услуги, моля обръщайте се директно към регистрираните обекти като използвате обявените от тях данни за контакти.

Всички обекти, публикувани в интернет страницата https://otdih.bg/, са с информативна и рекламна цел.